Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Dr. Vass Zoltán, Vass Viola, valamint a Rajzelemzési Intézet Kft. (a továbbiakban közösen: Szolgáltató) által üzemeltetett rajzelemzes.hu, rajzelemzes.com, ssca-method.com, rajzvizsgalat.hu, rajzelemzesi-intezet.hu, drawingtests.com, zoltanvass.hu, vassviola.hu, arttherapycoursesonline.com, atoc.us, scienceofhappyrelationships.com internetes oldalakon (a továbbiakban: Weblap vagy Weboldal) elérhető oktatási és pszichológiai edukációs szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Felhasználó, Résztvevő, Jelentkező, Igénybevevő vagy Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). 

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weblapon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltatók adatai

 • Név: Rajzelemzési Intézet Kft., Dr. Vass Zoltán, Vass Viola
 • Cégjegyzékszám: Cg.01-09-276756 (Rajzelemzési Intézet Kft.)
 • Adószámok: 13869274-2-13 (Rajzelemzési Intézet Kft.),  63163669-2-42 (Dr. Vass Zoltán), 68655057-1-42 (Vass Viola)
 • Székhely: 2141 Csömör Mező u. 11.
 • Levelezési cím: 2141 Csömör Mező u. 11.
 • Telefonszám: +36305102791
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@rajzelemzes.hu
 • A székhely, levelezési cím, telefonszám és az e-mail cím mindhárom szolgáltatónál azonos.

Szolgáltatás tárgya

Szolgáltató célja olyan oktatási és pszichológiai edukációs szolgáltatás nyújtása, amely lehetővé teszi, hogy a Weblap oktatási szolgáltatásain keresztül segítse elő Felhasználói fejlődését a következő területeken:

 • rajzvizsgálat, rajzelemzés
 • pedagógiai és pszichológiai tesztek alkalmazása (a Felhasználó végzettsége által meghatározott kompetenciakörben)
 • személyiségfejlesztés, konzultáció, életvezetési tanácsadás
 • művészetterápiás értelmezés
 • képi alkotások pedagógiai és pszichológiai értelmezése
 • élő és online oktatás, vizsgáztatás, kutatás a fenti témakörökben
 • pszichológiai tesztek kitöltése, kiértékelése

Szolgáltatás igénybevevője

Jelen ÁSZF szempontjából Felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve valamely, a Weblapon szereplő Szolgáltatást, programot, szoftvert vagy terméket vásárol, igénybe vesz vagy arra való szándékát jelzi, illetve bármilyen módon használja a Weblap Szolgáltatásait.

Szerződés létrejötte

Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel. A Szolgáltatás igénybevételével létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. 

A szerződés létrejöttét az ÁSZF-re vonatkozó kifejezett elfogadás, az elektronikusan elmentett hirdetési és Felhasználói adatok, illetve az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó elektronikus bizonylatok igazolják. 

A Weblap böngészésével a felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és azokat kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.

Regisztráció

Regisztrációra az erre a célra szolgáló űrlap kitöltésével kerülhet sor valós e-mail cím és keresztnév megadásával. A regisztrációs űrlap formája és tartalma esetenként változó lehet és más adatokat is kérhet, azonban a Felhasználóhoz tartozó regisztrációs űrlap tartalmát informatikai rendszerünk minden esetben eltárolja és rekonstruálhatóvá teszi a Felhasználó adataival együtt. A regisztráció érvényesítéséhez megerősítés (double opt-in) szükséges, amihez Szolgáltató megerősítő e-mailt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre. Az érvényes regisztráció a megerősítő e-mailben található linkre kattintást követően jön létre. A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációja során tett önkéntes, tevékeny, elektronikus nyilatkozatával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, valamint hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez.

A Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető károkért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó jelszavát elfelejti, vagy a jelszó (illetve más adatok) illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válnak. A Szolgáltató minden regisztrációt önálló személyként kezel.

Egy személy egyetlen aktív e-mail címmel veheti igénybe a Szolgáltatásokat. Amennyiben több e-mail cím is tartozik egyetlen személyhez, akkor Szolgáltató felszólítja a Felhasználót arra, hogy ezek közül 8 napos határidővel válasszon egyet, és Szolgáltató az összes aktív Szolgáltatást ehhez az egyetlen e-mail címhez rendeli hozzá.

A korábban rögzített adatok megváltoztathatók az Adatmódosítás linkre kattintva.  Szolgáltatót a regisztrált adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A szolgáltatás igénybe vevőjének egyéb kötelezettségei

A weboldal tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, részleges vagy egészleges terjesztése, másolása, áthelyezése, reprodukciója, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, kivonatolása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a Szolgáltató neve és a forrás (WEBLAP) kötelezően megjelenítendő, és csak a Szolgáltató által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblapot Szolgáltató cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Tilos a Weblap jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használata, továbbá tilos minden olyan felhasználás, amely sérti harmadik személyek, vagy Szolgáltató jogait. Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával köteles használni. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatást fentiek megszegésével használja, Szolgáltató jogosult Felhasználót a Weblap használatából kizárni.

Tilos a Weblapon olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, vagy Szolgáltatásainak megítélését sértheti. Tilos a felhasználói adatok között, a valóságnak nem megfelelő adatok megadása. Tilos bármilyen olyan alkalmazás vagy program használata, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Szolgáltató ilyen esetben jogosult megtenni a felelősségre vonásához szükséges lépéseket, valamint a hatályos jogszabályok alapján együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Amennyiben Weblap tartalmát más honlapon, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a weblap Szolgáltatójának előzetes, írásbeli engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 100 000.Ft, azaz napi egyszázezer forint összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a Szolgáltató nem engedélyezetten átvett szövegeit vagy más (a fentiekben meghatározott) tartalmat. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazhatunk, amely közokirat, és amelynek költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználó(k)ra háríthatjuk.

Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weblap használatával terjedő, vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. 

Díjszabás, díjfizetés

A Weblapon nyújtott szolgáltatás, tartalom bizonyos része nem térítésköteles. A térítésköteles tartalmak, szolgáltatások esetében Szolgáltató egyértelműen jelzi Felhasználó számára a díjfizetés szükségességét, összegét és a díjfizetés módját.

Az online tartalmakat (tagsági rendszer, Tesztlabor, Nyitott Egyetem, ARTIES szoftver, online kurzusok, Online Tutoriális Program, akkreditált képzések) Felhasználó többféle módon fizetheti/rendelheti meg, amelyek közül esetenként egy vagy több választható: 

 • Havidíj formájában (hónap eleji, előre számlázással). A megrendelés bármikor lemondható és a Szolgáltatás a következő fizetési fordulónapig továbbra is igénybe vehető.
 • Egyösszegű, éves befizetéssel. Az egyösszegű befizetéssel Felhasználó jogot szerez a díjfizetés teljesülésétől számított 12 hónap időtartamra az összes megrendelt kurzushoz, azonban didaktikai megfontolásokból a hozzáférés ebben az esetben is folyamatosan időzített, azaz egyes tartalmak eltérő időben válnak aktívvá (elérhetővé) az egyes Felhasználók számára.
 • Egyösszegű, meghatározatlan lejárati idejű (lifetime) licensz formájában, amelyet kizárólag Felhasználó vehet igénybe, saját személyében. A licensz átadása nem lehetséges.
 • Tagsági díj formájában, amely lehet havi vagy éves lejérati idejű.

A Weblap szolgáltatási díj fizetése bank- vagy hitelkártyás tranzakcióval, illetve banki utalással történik. 

A fizetést követően Felhasználó választása elektronikus számlát kap (egyes esetekben, választható módon e-nyugtát).

Szolgáltató a kifizetett időszak alatt hozzáférést biztosít:

 • online tartalmakhoz,
 • zártkörű fórumhoz.

Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató bármikor jogosult a vételár módosítására, azonban a megkezdett, vagy kifizetett hónap előfizetési díja már nem módosulhat. 

Az új vételár a honlapon történő feltüntetésétől érvényes. 

A bankkártyás fizetés a https://www.braintreepayments.com felületen történik. A befizetés biztonságát a Braintree rendszere biztosítja. A bankkártya-adatok iframe-en kerülnek bekérésre, amelyben közvetlenül a https://www.braintreepayments.com/ felületén hosztolt inputmezők találhatók. Ez garantálja a kártyatársaságok felé a PCI DSS megfelelőséget és a kártyaadatok maximális biztonságú kezelését (részletesen lásd erről: https://www.braintreepayments.com/blog/your-checkout-our-iframes). 

Bankkártyás részletfizetés esetén a Braintree egy titkosított kódot (tokent, lásd erről: https://articles.braintreepayments.com/control-panel/vault/overview) tárol el, amellyel újabb felhasználói jóváhagyás nélkül, automatikusan levonhatja a havi részletek díját, illetve kényelmi funkcióként lehetővé teszi termékek úgynevezett egykattintásos megvásárlását anélkül, hogy a Felhasználó újbóli megadná adatait. Ebben az esetben újabb bankkártyás terhelés történik a Felhasználó által előzetesen megadott vásárlási, számlázási és bankkártya-adatok alapján. Egykattintásos vásárlási lehetőség felkínálásakor Szolgáltató lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy választhasson az egykattintásos vásárlás és adatai újbóli megadása között.

A termék havidíjas, éves vagy tagsági díjas megrendelésével Felhasználó kifejezetten hozzájárul a díjak automatikus, külön engedély nélküli levonásához mindaddig, ameddig megrendelését vissza nem vonja, vagy a teljes tartalom kifizetésre nem kerül. A Szolgáltató bármely termékének bankkártyás megvásárlása esetén Felhasználó kifejezetten hozzájárul az egykattintásos vásárlás, mint kényelmi funkció használatához mindaddig, amíg ezt az engedélyt vissza nem vonja. Felhasználó írásbeli kérésére Szolgáltató köteles törölni Felhasználó számára az egykattintásos vásárlási lehetőség használatát.

A szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások igénybevételéhez, vagy a regisztrációhoz Felhasználónak bankkártyás fizetési opció választása esetén meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, érvényesek és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Braintree nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, aki a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon, amiket Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

A Szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet Szolgáltató a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címen juttat el a Felhasználóhoz. Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

A WEBLAP oldalain történő, hírlevélre vagy más információs termékre való feliratkozás és bárminemű ingyenes tartalom letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti. Az ezekre való feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím vagy céges használatú vagy olyan személyes e-mailcím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a Szolgáltatótól.

A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a Szolgáltatóktól elektronikus vagy postai levelet, illetve rövid szöveges üzenetet (SMS-t) fogadjon, amelyek a Szolgáltató termékeit, Szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. A Szolgáltató a leiratkozást minden hírlevél típusú értesítőjében biztosítja.

A nem létező e-mailcímmel, a hírlevélgyűjtő típusú e-mailcímmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal vagy konkurens piaci Szolgáltató részéről történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a WEBLAP felhasználóinak köréből. Ezen döntés jogát a Szolgáltató fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

A résztvevő jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató tárolja és további információkat küldjön számára, továbbá kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF minden egyes részletét. A jelentkezés ténye akkor valósul meg, ha a jelentkező a WEBLAPon található űrlapok bármelyikét beküldi vagy a fentiekben felsorolt weblapokon található e-mail címeken e-mail útján vagy más, írásos formában jelzi jelentkezési szándékát a Szolgáltató által szervezett programokra. A jelentkező kifejezetten megerősíti részvételi szándékát a részvételi díj, előleg vagy más, a programokon történő részvétel térítésére szolgáló összeg egészének vagy bármely részösszegének a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalásával. A jelentkező hozzájárul az élő, személyes vagy online képzések, előadások, webináriumok, programok során készített rajzai, festményei, képi alkotásai, valamint a róla vagy a rajzokról esetlegesen készült fényképek, filmfelvételek felhasználására oktatási, kutatási, tudománykommunikációs vagy a képzésekhez kapcsolódó reklám- illetve marketing céljából (beleértve a képek vagy videók internetes terjesztését is a közösségi média csatornáin), amennyiben ez a képzésekhez kapcsolódik, valamint a képzésekkel kapcsolatos tájékoztatókban digitális és más formában, továbbá kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A Szolgáltatásért fizetendő díjak

A RAJZELEMZÉS MESTERFOKON címmel meghirdetett ingyenes online tanfolyam ingyenesen végezhető el és leiratkozással bármikor felfüggeszthető. A tanfolyamon nincs semmilyen részvételi díj és ezt a szervezők később sem változtatják meg. Leiratkozni a tanfolyami e-mailekben található leiratkozási linkkel lehetséges. Ezen az ingyenes, ismeretterjesztő tanfolyamon azonban nincs lehetőség vizsgázásra vagy oklevél, igazolás, tanúsítvány szerzésére sem.

Felhasználó a szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató által nyújtott ismereteket kizárólag saját kompetenciakörén belül és végzettségének megfelelően alkalmazza. Felhasználó elfogadja továbbá, hogy amennyiben nem rendelkezik pszichológusi végzettséggel, nem folytat pszichológusi tevékenységet és nem használ pszichológiai tesztet.

Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét az általa nyújtott ismeretek, oktatott tananyag vagy Szoftver felhasználása vonatkozásában a Felhasználó által okozott mindennemű kárral kapcsolatban.

A nem ingyenes képzések, előadások, rendezvények esetében a jelentkező köteles a részvételi díjat a tájékoztató anyagokban megadott (információs e-mail vagy a WEBLAPon található, erre vonatkozó információ szerinti) esedékességi időpontig (ennek hiányában legkésőbb a képzés megkezdéséig) kiegyenlíteni. Amennyiben a jelentkező a kihirdetett teljes díjat az esedékességig nem fizeti meg vagy díjtartozása jön létre, úgy Szolgáltató jogosult a megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve Felhasználó online hozzáférését a Rajzelemzési Intézet termékeihez és szolgáltatásaihoz szüneteltetni vagy véglegesen megszüntetni. Ilyenkor Szolgáltató a teljes képzési díj 50%-ára mint átalány-kártérítésre jogosult, amelyet a jelentkező az erre irányuló felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni.

Ha a jelentkező az AKKREDITÁLT vagy nem akkreditált képzéseken történő jelentkezését visszamondja, lemondja, vagy több részből (szemeszterből) álló képzés esetén a képzést felfüggeszti, akkor a képzést szervező az alábbi lemondási díjakra jogosult:

 • a szolgáltatás megkezdése előtti 14–7 nap a teljes képzési díj 30%-a;
 • a szolgáltatás megkezdése előtti 7–3 nap a teljes képzési díj 50%-a;
 • a szolgáltatás megkezdése előtti 3–0 nap a teljes képzési díj 100%-a;
 • a képzés folyamata során történő kimaradás, lemondás: a teljes képzési díj 100%-a.

A foglalóra vonatkozó szabályok

A fentiek alól kivételt képez a foglaló összege: Szolgáltató előírhatja foglaló befizetését az általa nyújtott szolgáltatásokra, így például a tanfolyami, képzési részvételi díjra. Amennyiben a teljesítés (például a tanfolyam megtartása) a Szolgáltató hibájából hiúsul meg, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszafizetni. Amennyiben a teljesítés meghiúsulásáért Felhasználó a felelős (például nem jelenik meg a tanfolyamon vagy visszalép a részvételtől), Felhasználó a foglaló összegét elveszíti. Amennyiben a teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért egyikük sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. Amennyiben a felek a szerződést teljesítik, akkor a foglaló összegét a tartozásba (pl. a részvételi díjba) bele kell számítani.

A regisztrációs díjra vonatkozó szabályok

Szolgáltató előírhatja regisztrációs díj befizetését az általa nyújtott szolgáltatásokra, így például a tanfolyami, képzési részvételi díjra. Amennyiben a teljesítés (például a tanfolyam megtartása) a Szolgáltató hibájából hiúsul meg, a kapott regisztrációs díjat köteles visszafizetni. Amennyiben a teljesítés meghiúsulásáért Felhasználó a felelős (például nem jelenik meg a tanfolyamon vagy visszalép a részvételtől, illetve a termék vagy szolgáltatás igénybevételétől), Felhasználó a regisztrációs díj  összegét elveszíti. Amennyiben a teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért egyikük sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a regisztrációs díj visszajár.

A regisztrációs díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése után Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy maximum 21 naptári napig (legkésőbb a kezdés előtti 3. napig) fenntartja Felhasználó helyét az adott képzésen. Ez a türelmi időszak arra szolgál, hogy Felhasználó haladékot kapjon a részvételi díj befizetésére. Amennyiben Felhasználó a türelmi időszak leteltével sem fizeti be a képzés részvételi díját, a fenntartott részvételi helyet és a regisztrációs díj összegét elveszíti.

Amennyiben a regisztrációs díjhoz határidő letelte későbbre esik, mint a képzés kezdete előtt 3 naptári nap, akkor a részvételi díj befizetési határideje módosul a a képzés kezdete előtt 3 naptári napra.

Egyéb, általános szabályok

Az eltérő tematikával és eltérő dátumokon meghirdetett, egynapos előadások külön-külön képzéseknek tekintendők.

A képzésre jelentkező a visszamondás/lemondás tényét írásban – tértivevényes levélben vagy személyesen átadva – köteles bejelenteni és az időközben kiküldésre került, a képzésről szóló eredeti számlát mellékelni. A visszamondás/lemondás joghatásai akkor állnak be, amikor a képzést szervező (igazoltan) átvette a lemondást. A végszámlát a részvételi díj beérkezését követően, személyes átadással, postai vagy elektronikus úton kézbesítjük. Amennyiben a megrendelt Szolgáltatás ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a Szolgáltató bankszámlájára, a Szolgáltató a megrendelést minden előzetes figyelmeztetés nélkül törli és postára adja a meghiúsulási kötbérszámlát. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik meg a jelentkezést visszaigazoló e-mail, célszerű felvenni ügyfélszolgálati munkatársunkkal a kapcsolatot a +36305102791-es telefonszámon vagy a jelentkezes@rajzelemzes.hu e-mail címen.

A jelentkezés a Szolgáltató által szervezett bármely programra a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.

A részvételi díj tartalmazza a képzésre történő belépést és a részvételt. A résztvevő jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató tárolja és további információkat küldjön számára, továbbá kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF minden részét.

Az esetleges árkedvezmények nem vonhatók össze.

Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató bármikor jogosult a vételár módosítására. Az új vételár a honlapon történő feltüntetésétől érvényes. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Termék vagy Szolgáltatás vételárát a honlapon feltüntetetthez képest a megrendelés után megváltoztassa, akár a vételár honlapon történő hibás feltüntetése, akár egyéb okok miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy saját döntései szerint (mindenkor betartva az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat) egyéni árkedvezményt biztosítson Termékei vagy Szolgáltatásai megvásárlásához, különösen (de nem kizárólagosan) visszatérő megrendelésekhez, többszöri vásárlásokhoz, levelezőlistás feliratkozásokhoz kapcsolódóan vagy hűségprogram keretében. Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy személyre szóló vagy írásban kiküldött árkedvezmény (például kupon, e-kód) nélkül nem jogosult árkedvezmény igénybevételére.

Vizsga, tanúsítvány, oklevél

A Szolgáltató által rendezett képzések, tanfolyamok, rendezvények, továbbképzések elvégzéséről oklevelet, igazolást vagy tanúsítványt Szolgáltató csak akkor állít ki, ha Felhasználó a részvételen túl vizsgát is tesz, amellyel bemutatja, hogy képes a tanultak kompetens alkalmazására.

A Szolgáltató által kiadott oklevél, igazolás, tanúsítvány munkakör betöltésére nem jogosít, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén jogosít.

A Szolgáltató rövid (azaz egynapos vagy ennél rövidebb) élő tantermi képzésről minőségbiztosítási okból semmilyen feltételek mellett nem állít ki oklevelet, igazolást vagy tanúsítványt. Fentiek kiállításának feltétele minimálisan az SSCA módszerre vonatkozó, sikeresen teljesített szakmai vizsga, amelynek részletes feltételeit Szolgáltató vonatkozó WEBOLDALAIN teszi közzé.

A vizsga élő tantermi képzések esetén egy 5-10 oldalas esettanulmány elkészítését és szóbeli prezentációját jelenti Szolgáltató által szóban vagy írásban megadott feltételek mellett. Az esettanulmányban be kell mutatni a képzésen tanult módszerek önálló alkalmazását és kompetens értelmezését önkéntes, egészséges vizsgált személyen, Felhasználó saját kompetenciakörén belül, a vonatkozó etikai szabályok betartása mellett.

A dolgozat tartalmát 10 perces előadásban kell bemutatni a Rajzelemzési Intézet valamelyik nyilvánosan (a rajzelemzesi-intezet.hu oldalon vagy a Rajzelemzési Intézet hírlevelében) meghirdetett esetkonferenciáján, a képzés utolsó kontaktórája után legkésőbb 6 hónapon belül.

Sikertelen záródolgozat (60% alatti teljesítmény) esetén a Szolgáltató 30 napon belül írásbeli értékelést ad a Felhasználónak a záródolgozat hiányosságairól. A Felhasználó kijavíthatja a hibákat és egy alkalommal ismételten megkísérelheti a záródolgozat benyújtását. Erre az írásbeli értékelés kézhezvétele után 30 napon belül van lehetősége. Ismételt sikertelen záródolgozat esetén a Felhasználónak 1 éven belül újra részt kell vennie a teljes továbbképzésen, a részvételi díj ismételt befizetésével és az összes képzési követelményt újra teljesítenie kell.

A záródolgozatot az utolsó képzési alkalom dátumához képest az akkreditált beadványban szereplő dátumon túl benyújtó Felhasználóknak újra el kell végezniük a képzést, a részvételi díj ismételt befizetésével.

A nem akkreditált képzések záródolgozatának határidőn túli benyújtása késedelmi vizsgadíj megfizetését vonja maga után. Szolgáltató a díj megfizetése ellenében biztosítja Felhasználó számára a vizsgakövetelmények utólagos teljesítését. A késedelmi vizsgadíjat a Szolgáltató egyoldalúan határozhatja meg, de összege az adott képzés díjának legfeljebb 25%-át teheti ki. Sikertelen vizsga esetén egy éven belül lehet újrakezdeni a képzést, maximum egy alkalommal, a teljes részvételi díj befizetésével.

Vizsga nélkül, önmagában a rendezvényen történő részvételért Szolgáltató minőségbiztosítási okból nem állít ki részvételi igazolást, sem oklevelet vagy tanúsítványt.

Kedvezményes előadásbérlet vásárlása esetén Felhasználó kifejezetten elfogadja az alábbi feltételeket a bérlet árának befizetésével:

Felhasználó a bérletet a jelentkezéstől számított öt napon belül igényelheti a bérlet árának befizetésével. A bérlet vásárlásával Felhasználó jogosultságot szerez a Weblapon meghirdetett számú, Szolgáltató által szervezett programon történő részvételre. A Felhasználó által választott előadásokra Felhasználónak legkésőbb 72 órával a kezdés előtt regisztrálnia kell egy online felületen, amelynek linkje a jelentkezés után kapott visszaigazoló levélben található. Felhasználó regisztrációja akkor sikeres, ha Szolgáltató ezt írásban (e-mailen) visszaigazolta. Ha már nincs hely az adott előadáson, akkor Felhasználó másik időpontot vagy előadást választhat azok közül a programok közül amire jelentkezett és abban az esetben, amennyiben ilyen program az adott naptári évben meghirdetésre kerül. A bérlet a vásárlás évének utolsó naptári napjáig érvényes akkor is, ha nem kerül meghirdetésre újabb program. Ha Felhasználó nem használja ki bérletét és még marad fel nem használt részvételi lehetőség, a bérlet akkor is lejár és nem vihető át a következő naptári évre. A részvételt lemondani legkésőbb 24 órával kezdés előtt lehet a fent említett online felületen. Ha Felhasználó regisztrált az adott programra, de nem jelenik meg ezen, akkor az adott alkalom levonásra kerül a bérletből. A bérlet át nem ruházható harmadik fél számára. A bérlet árának befizetése után a visszafizetésre nincs lehetőség.

A programokra való bejutás és a részvétel csak a határidőre teljesített befizetések esetén lehetséges. Ennek hiányában a jelentkező nem jogosult a részvételre. A képzésben részt vevő a képzés és vizsgázás ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat köteles a Szolgáltatóknak a változás bekövetkeztétől számított 3 napon belül írásban bejelenteni.

Ha az adott program elvégzése tanúsítvány vagy igazolás kiállításával jár, akkor a tanúsítvány vagy igazolás javítása ellenében, illetve másolat kiállításáért a résztvevő felé Szolgáltató díjat számíthat fel:

 • ha azon téves adatok a képzésen részt vevő hibájából szerepelnek;
 • ha azt saját maga kéri megsemmisülés, elvesztés stb. okok miatt;
 • ha az ajánlott, tértivevényes igazolás kiküldésekor „nem kereste” megjegyzéssel a postától visszaérkezik;
 • ha a képzés időpontja és az igazolás kiállítása közti időben a hallgató értesítési címe költözés miatt megváltozott, és ezt az igazolást kiállító vagy a szervező felé nem jelezte.

A tanúsítvány vagy igazolás javításának, illetve másolat kérésének módja: a tanúsítványról másolatot írásban /e-mail, levél/ kérhet a képzésen részt vevő, melyben a következő, a pótláshoz nélkülözhetetlen információkat kell megadnia: név, leánykori név, születési hely és idő, képzést szervező neve, képzés helyszíne, a képzés címe, időpontja, a résztvevő pontos értesítési címe.

Amennyiben a meghirdetett program a Szolgáltató lemondása miatt hiúsul meg, akkor részvételi díj 100%-át visszautaljuk a befizető bankszámlájára. A visszautalás feltétele, hogy a résztvevő bankszámlaszámát írásban közölje Szolgáltató számára, valamint a befizetésről kiállított számlát a lemondásról történő értesítést követően legkésőbb 15 napon belül postai úton juttassa vissza Szolgáltatóknak. A részvételi díjak visszautalása az eredeti számla kézhezvételét követő 8 napon belül történik meg, hacsak a jelentkező úgy nem rendelkezik, hogy a már kifizetett összeget beszámíttatná konzultációra, egy másik programra vagy egyéb termékek megvásárlására. Az ilyen igényekről minden esetben írásos megállapodás szükséges.

Szolgáltatás megvásárlására vonatkozó szabályok

Szolgáltatóknak joga van visszautasítani minden olyan programra történő jelentkezést vagy termékmegrendelést - ideértve a már kifizetett megrendeléseket és jelentkezéseket is -, amely üzleti érdekeit sértheti, illetve pszichológiai szakmai etikai problémákhoz vezet (például: hasonló területen tevékenykedő, konkurens, vagy annak tűnő cég megrendelése, jelentkezése esetén, vagy szakmailag megkérdőjelezhető segítő-nevelő tevékenység, különösen a 40/1997. (III. 5.) kormányrendeletben feltüntetett természetgyógyászati vagy nem-konvencionális gyógyító tevékenységek). A már kifizetett, de utólagosan visszautasított megrendelések és jelentkezések esetében Szolgáltató a teljes összeget az eredeti számla visszahívása, majd annak kézhezvétele utáni 15 banki munkanapon belül visszatéríti a befizető részére, amennyiben befizető utalási számlaszámát Szolgáltatóval közölte. Ezen döntés jogát a Szolgáltató fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a résztvevő ennek ismeretében jelentkezik a szolgáltatásokra és a Szolgáltató más díjat nem térít meg jelentkezőnek.

Felhasználó kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő károkért. Szolgáltató jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Szolgáltatás használatából kizárni, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. 

A Szolgáltatással kapcsolatos információkat Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Felhasználót terheli a felelősség. Szolgáltató mindemellett lehetőséget biztosít az elérhetőségein bejelentett esetek kivizsgálására, és amennyiben lehetséges, azok javítására. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen a Szolgáltatás igénybevétele során történő valótlan, vagy hiányos adatok megadása esetén. Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy mivel a Weblap tartalma Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat, így a jogszabályi kötelezettségén túl nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött olyan tartalmakért, amelyeket harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel Szolgáltató rendszerére.

Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weblap használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. Szolgáltató kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden z Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és Szolgáltatóknak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Tilos a Weblap jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használata, továbbá tilos minden olyan felhasználás, amely sérti harmadik személyek, vagy Szolgáltató jogait. Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával köteles használni. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatást fentiek megszegésével használja, Szolgáltató jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket.

Tilos a Weblapon olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, vagy Szolgáltatásainak megítélését sértheti. Tilos a felhasználói adatok között, a valóságnak nem megfelelő adatok megadása. Tilos bármilyen olyan alkalmazás vagy program használata, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Szolgáltató ilyen esetben jogosult megtenni a felelősségre vonásához szükséges lépéseket, valamint a hatályos jogszabályok alapján együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF módosítására, dátummal ellátva. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával Felhasználó elfogadja az aktuális ÁSZF-et. Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés megszűnik, amennyiben bármely okból Felhasználó adatai törlésre kerülnek.

Bankkártyás befizetés, részletfizetés, tagsági díjas, havi- és éves díjfizetés, több szemeszterből álló képzések

Szolgáltató online fizetést tesz lehetővé egyes termékek esetében. A bankkártyás fizetési lehetőséget a https://www.braintreepayments.com felülete biztosítja. A befizetés biztonságát a Braintree rendszere biztosítja. A bankkártya adatok iframe-n kerülnek bekérésre, amelyben közvetlenül a https://www.braintreepayments.com/ felületén hosztolt inputmezők találhatók. Ez garantálja a kártyatársaságok felé a PCI DSS megfelelőséget és a kártyaadatok maximális biztonságú kezelését (részletesen lásd erről: https://www.braintreepayments.com/blog/your-checkout-our-iframes). Bankkártyás részletfizetés esetén a Braintree egy titkosított kódot (tokent, lásd erről: https://articles.braintreepayments.com/control-panel/vault/overview) tárol el, amellyel újabb felhasználói jóváhagyás nélkül, automatikusan levonja a havi részletek díját.

A termék megrendelésével Felhasználó kifejezetten hozzájárul a részletek automatikus, külön engedély nélküli levonásához mindaddig, ameddig a termék teljes vételárát nem törlesztette. Részletfizetés megszakítása esetén Felhasználó elfogadja, hogy a részletfizetés megkezdését követően Szolgáltató csak abban az esetben köteles visszautalni a már befizetett részlet(ek)et, ha a képzések megtartása Szolgáltató hibájából hiúsul meg.

Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben Felhasználó nem teljesíti  fizetési vagy részletfizetési kötelezettségét, illetve több szemeszterből (időzített tanulási egységből) álló képzés esetén elmarad a soron következő szemeszter díjának befizetésével, Szolgáltató megvonja hozzáférési jogosultságát a Rajzelemzési Intézet minden zártkörű online felületéhez (beleértve a zártkörű felületen elhelyezett online képzések anyagait, videókat, szöveges anyagokat, tanúsítványokat, oklevelet és letöltéseket), valamint nem fogad el jelentkezést a Szolgáltató újabb tanfolyamaira és képzéseire, továbbá megszünteti Felhasználó minden korábban megrendelt Szolgáltatását mindaddig, amíg Felhasználó a  Szolgáltató felé fennálló tartozását maradéktalanul ki nem egyenlítette, legkésőbb 30 napon belül. 

Felhasználó elfogadja, hogy az egyes képzési programok (pl. a "Rajzelemzés lépésről lépésre: távoktatási program online kontaktórákkal" című akkreditált program) fejezetei és részegységei önálló kereskedelmi terméket nem képeznek és külön nem vásárolhatók meg.

Az ún. egykattintásos bankkártyás vásárlás során Szolgáltató a bankkártya-adatokat kezelő Braintree (Paypal) céggel kötött szerződése értelmében kényelmi funkcióként lehetővé teszi termékek bankkártyás vásárlását újabb felhasználói fizetési és számlázási adatok megadása nélkül. Ezt a Braintree által tárolt tokenek teszik lehetővé. A tokenek olyan kódjelek, amelyek titkosított formában helyettesítenek adatokat a Braintree rendszerében. A vásárlás SSL adatbiztonságot nyújtó internetes felületen és adatkapcsolaton keresztül történik Szolgáltató részéről. Az egykattintásos vásárlást minden esetben a Felhasználó kezdeményezi, aki ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató újabb felhasználó beavatkozás nélkül terhelje Felhasználó korábban megadott bankkártyáját a vásárlást megelőzően, az internetes felületen feltüntetett vételárral.

Tagsági díjak, online havidíjas szolgáltatások

A Rajzelemzési Intézet tagsági díjainak éves befizetése esetén banki átutalásos fizetés választásakor az átutalt bruttó összeget Szolgáltató 5% kezelési költséggel terheli. Kimaradó havidíj esetén a rendszer két értesítést küld, utána véglegesen letiltja a hozzáférést. Későbbi újraaktiválásra ugyanazon résztvevő esetén nincs lehetőség.

Felhasználónak havidíj ellenében lehetősége van előfizetni a Tesztlabor, Online Könyvtár, Nyitott Egyetem illetve Arties szolgáltatásokra (továbbiakban tagsági díjas szolgáltatás). A tagsági díjas szolgáltatás során a Rajzelemzési Intézet által publikált teszteket, oktatási anyagokat és számítógépes rajzelemző programot foglalja magában. A Felhasználó saját választása szerint előfizethet bármelyik Szolgáltatásra. A fent említett tagsági díjas szolgáltatás külön-külön díjfizetés terheli.

A Rajzelemzési Intézet a tagsági díjas szolgáltatást korlátozott időszakra ingyenesen is felajánlhatja az ajánlatban, illetve a Szerződésben (ÁSZF-ben) meghatározott feltételekkel (továbbiakban: "Próbaidőszak") A Felhasználó a Próbaidőszak alatt bármikor lemondhatja a Szolgáltatást, anélkül, hogy a Szolgáltatásért fizetnie kellene. A Próbaidőszak csak akkor vehető igénybe, ha a Felhasználó korábban még nem vett igénybe Próbaidőszakot vagy bármely hasonló Szolgáltatást.

Ha a Felhasználó nem mondta fel a Szerződést a Próbaidőszak alatt, a Próbaidőszak automatikusan, a Felhasználónak küldött értesítés nélkül átalakul rendes előfizetéssé, amelyért a Felhasználó a rendes előfizetési díjat köteles megfizetni. Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy nem kíván fizető Felhasználóvá válni, akkor köteles a Szerződést a Próbaidőszak alatt felmondani.

A Próbaidőszak utolsó napjáról a Felhasználó emailben értesítést kap a regisztráció során.

Az online tagsági díjas szolgáltatás igénybe vétele

A szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó köteles egy felhasználói fiókot létrehozni a weboldalon és az esetleges Próbaidőszak lejártát követően a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti tagsági díjat kell fizetni.

Online tagsági díjas szolgáltatás: regisztráció, felhasználónév és jelszó

A felhasználói fiók regisztrációja a Felhasználó kezdeményezésére a Rajzelemzési Intézet által küldött meghívó levélben szereplő regisztrációs linken keresztül történik, bankkártya igénybevételével.

A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. A regisztráció során a Felhasználó csak olyan bankkártyákra vonatkozólag adhat meg adatokat, amelyek a Felhasználó tulajdonát képezik. A nyilvánvalóan hibás adatbevitel esetén a Felhasználó értesítést kap. Ettől függetlenül a Felhasználó köteles áttekinteni a regisztráció során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát.

A regisztráció során a Felhasználó köteles megadni a vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, jelszavát, bankkártyaszámát, CVV/CCV kódját és a bankkártya lejárati dátumát, valamint a kártyatulajdonos nevét (a továbbiakban: ”Belépési adatok”). A Felhasználó Belépési adatai bizalmasak, azokat az “Adatfeldolgozás és adattovábbítás” részben felsorolt jogi személyiségeken kívül harmadik fél nem használhatja.

A Belépési adatok személyhez kötődnek, illetve ennek megfelelően az online tagsági díjas szolgáltatás használata szintén személyhez kötött, ezért Felhasználó kijelenti, hogy belépési adatait nem adja ki másnak. A Felhasználó köteles a Belépési adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Felhasználó felel a Szolgáltatás minden olyan igénybevételéért, amely a Felhasználó fiókján keresztül valósul meg.

Ha a Felhasználó a Felhasználó belépési adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni a Szolgáltatót és a felhasználói jelszót módosítani. Ha a Szolgáltató indokoltan feltételezi, hogy a belépési adatokat kiadták vagy jogosulatlan személyek egyéb módon visszaéltek velük, akkor Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Szolgáltató bármikor jogosult kérni a Felhasználót, hogy módosítsa felhasználói jelszavát. A módosítást azonnal végre kell hajtani, egyébként a Szolgáltatás nem elérhető.

A tagsági díjas szolgáltatás díjai és azok megfizetése

A tagsági díjas szolgáltatás díjait a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni. A Felhasználó már a tagsági díjas szolgáltatásra vonatkozó Szerződés megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a tagsági díjas szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt.

Adott hónapra vonatkozó előfizetési díjat mindig azon a fordulónapon kell megfizetni a Szolgáltatónak, amikor a Felhasználó megkötötte a tagsági díjas szolgáltatás vonatkozó szerződést (havidíj esetén a hónap azonos sorszámú napján, éves díj esetén a következő év azonos napján). Szolgáltató emellett lehetőséget nyújt Felhasználónak, hogy a kedvezményes díjszabás mellett a havidíjat egy éves időtartamra előre, egyösszegben megfizesse.

A Felhasználó a díjat a Szolgáltató által a Weboldalon felkínált bármely módon kifizetheti. A Felhasználó vállalja, hogy aláírja a szükséges dokumentumokat és kellő fedezetet biztosít a számláján az egyes esedékességi időpontokban annak érdekében, hogy a tagsági díjas szolgáltatás díját határidőben megfizesse.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó részére Próbaidőszakot biztosít, a Próbaidőszaknak minősülő időtartam alatt a Felhasználót díjfizetési kötelezettség nem terheli. A Felhasználónak a tagsági díjas szolgáltatásért a Próbaidőszak lejártát követő első naptól kell fizetnie (hacsak a Felhasználó a Szerződést nem mondta fel a Próbaidőszak lejárta előtt).

Ha a Felhasználó nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékessége napján, a Rajzelemzési Intézet megkísérli ismételten megterhelni a bankkártyát vagy hitelkártyát a díj halmozódó összegével.

Amennyiben a fizetésre határidőben nem kerül sor, a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni vagy korlátozni a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz. A Szolgáltató 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén jogosult továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, feltéve, hogy a Felhasználó részére előzetesen fizetési felszólítást küldött, amelyben a Felhasználó részére ésszerű póthatáridőt biztosított a fizetésre.

A tagsági díjas szolgáltatásra vonatkozóan Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ésszerűség keretei között módosítani a díjakat és a jelen Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseit. A Felhasználót a fenti módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. A módosítással összefüggésben a Felhasználó legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. A Szolgáltató köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót a felmondási jogáról. Ha a Felhasználó nem mondja fel a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

A tartalommal kapcsolatos módosítás akkor minősül lényegesnek, ha a tagsági díjas szolgáltatás tartalmának mennyiségét nagy mértékben a Szolgáltató csökkenti vagy a tartalom általános irányultsága lényegesen megváltozik. Lényeges módosítás csak olyan módosítás lehet, amelynek eredményeként a tagsági díjas szolgáltatásban szereplő tesztek és oktatási anyagok száma jelentősen csökken. Jelentős csökkenés a tagsági díjas szolgáltatás  teljes tartalmában szereplő összes teszt és oktatási segédanyag 50%-os vagy azt meghaladó csökkenése.

Amennyiben a Felhasználó már a tagsági díjas szolgáltatásra vonatkozó Szerződés megszűnését követő időszakra is teljesített fizetést, a Szolgáltató a tagsági díjas szolgáltatásra vonatkozó Szerződés lejártát követő harminc (30) napon belül visszafizeti a megszűnéssel érintett időszakra fizetett díjat.

A tagsági díjas szolgáltatásra  vonatkozó Szerződés megkötésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatásra vonatkozó Szerződés megkötése és a díj kifizetése után azonnal hozzáférést kapjon a Szolgáltatáshoz (azaz a Szerződés azonnal teljesül). A Felhasználó ezennel tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy a Szolgáltatáshoz hozzáférést kap (azaz a Szerződés teljesül) a szolgáltatásra vonatkozó Szerződéstől való elállásra biztosított tizennégy (14) napos időtartam lejárta előtt, a Felhasználó elveszíti a Szerződés megkötését követő tizennégy (14) napos időtartamon belül a Szerződéstől való elállásra vonatkozó jogát a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján.

A regisztrációs eljárás során a Felhasználónak kifejezetten meg kell erősítenie, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése és a díj kifizetése után azonnal hozzáférést kap a Szolgáltatáshoz (azaz a Szerződés teljesül) és tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy a Szerződéstől való elállásra biztosított tizennégy (14) napos időtartam lejárta előtt a Szolgáltatáshoz hozzáférést kap (azaz a Szerződés teljesül), a Felhasználó elveszíti a Szerződésre vonatkozó elállási jogát.

A szerződéstől való elállásra vonatkozó 14 napos időtartam nem alkalmazandó, ha a Próbaidőszak hossza meghaladja a tizennégy (14) napot, mivel ilyen Próbaidőszak alatt a Felhasználó bármikor díjfizetési kötelezettség nélkül felmondhatja a Szerződést, függetlenül attól, hogy a Szerződés megkötése után a Szolgáltatást azonnal igénybe veszi vagy sem.

A tagsági díjas szolgáltatás előfizetésére vonatkozó Szerződés harminc napos előfizetési időszakra jön létre, amely automatikusan meghosszabbodik 30-30 nappal mindaddig, amíg a Felhasználó vagy a Rajzelemzési Intézet a Szerződést a jelen Általános Szerődési Feltételek szerint fel nem mondja. Felmondás esetén - kivéve, ha a felmondás a tagsági díjas szolgáltatás  díjainak és az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek módosítása miatt történik és a Felhasználó már a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnését követő időszakra is teljesített fizetést. Ebben az esetben a Rajzelemzési Intézet a Szerződés lejártát követő harminc (30) napon belül visszafizeti a megszűnéssel érintett időszakra fizetett díjat - az adott időszakra előre megfizetett előfizetési díj nem kerül visszafizetésre és a Felhasználó az adott időszak végéig rendelkezik hozzáféréssel a tagsági díjas szolgáltatáshoz. Ha a Felhasználó Próbaidőszak igénybe vételére jogosult, a harminc (30) napos időszak a Próbaidőszak végét követő első naptól számítandó (hacsak a Felhasználó a Próbaidőszak lejárta előtt fel nem mondja a Szerződést).

Ha a Felhasználó megkötötte a tagsági díjas szolgáltatásra  vonatkozó Szerződést és a Szolgáltatás nyújtása megkezdődött, de a Felhasználó nem kívánja tovább igénybe venni a havidíjas Szolgáltatást és alávetni magát a Szerződésnek, akkor a Felhasználó köteles a tagsági díjas szolgáltatásra vonatkozó Szerződést az alábbiak szerint felmondani.

Ha a Felhasználó fel kívánja mondani a tagsági díjas szolgáltatásra vonatkozó Szerződést, köteles a Szolgáltatót e-mailben, postai levélben vagy a Weboldalon keresztül értesíteni. A Weboldalon keresztül történő felmondás esetén a Szolgáltatót visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználónak, amelyben a felmondás átvételét igazolja. Ha a Rajzelemzési Intézet kívánja felmondani a szolgáltatásra vonatkozó Szerződést, a Szolgáltatót e-mailben vagy postai levélben értesíti a Felhasználót. A tagsági díjas szolgáltatásra vonatkozó Szerződés szerinti aktuális havi időszak végével szűnik meg.

A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a tagsági díjas szolgáltatásra vonatkozó Szerződést és egyidejűleg a Szolgáltatást azonnal elérhetetlenné tenni a Felhasználó számára, ha:

 • a Felhasználó legalább húsz (20) napos fizetési késedelembe esik, feltéve, hogy a Felhasználónak előzetes felszólítást küldtek, amelyben fizetési póthatáridőt biztosítottak;
 • indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó fizetésképtelenné vált;
 • az tagsági díjas szolgáltatást a használatra nem jogosult harmadik fél engedély nélkül használja vagy indokoltan feltételezhető, hogy ilyen engedély nélküli használat történik;
 • a Felhasználó egynél (1) több alkalommal próbált meg igénybe venni Próbaidőszakot, vagy
 • a Felhasználó egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte a Szerződést.

Amennyiben zártkörű szolgáltatás tartalmát, belépési adatait, vagy a jelen ÁSZF első bekezdésében felsorolt domaineken található bármely tartalmat más honlapon, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 197 000 Ft (HUF) + ÁFA, azaz napi százkilencvenhétezer magyar forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a Szolgáltató nem engedélyezetten átvett szövegeit vagy más (a fentiekben meghatározott) tartalmat. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat, és amelynek költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználóra hárítjuk.

Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Tilos a zártkörű hozzáféréssel működtetett szolgáltatások tartalmának vagy  belépési adatainak (különösen a belépési jelszó és felhasználónév) megosztása harmadik féllel, vagy harmadik fél számára hozzáférhető publikus felületeken, fórumokon, közösségi médiában, tartalommegosztó oldalakon. A fenti tartalmak vagy adatok megosztása esetén Szolgáltató korlátozza Felhasználó zártkörű hozzáférését a Weboldalhoz, és kötbért számít fel (lásd fent).

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Jogérvényesítési lehetőségek

Jelen ÁSZF-re mint Megállapodásra, annak értelmezésére, az azzal kapcsolatos jogviták és az abból eredő minden igény elbírálására a magyar jogot kell alkalmazni. 

Panaszügyintézés

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő (javasoljuk a telefonon vagy e-mailben történő, gyors és hatékony megkeresést, ügyintézést):

 • Telefonos ügyfélszolgálat: +36305102791
 • E-mail: ugyfelszolgalat@rajzelemzes.hu
 • Vásárlói ügyfélszolgálat levelezési címe: Rajzelemzési Intézet, 2141 Csömör, Mező u. 11. 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Központi telefonszám: +36 1 488 2131
 • Fax: +36 1 488 2186

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint, járásbírósági hatáskör esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén a Szolgáltató mindenkori székhelye szerint illetékes Törvényszék.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Felhasználókat a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat elfogadta.

Jelen ÁSZF-re mint Megállapodásra, annak értelmezésére, az azzal kapcsolatos jogviták és az abból eredő minden igény elbírálására a magyar jogot kell alkalmazni. A jelen Megállapodással és a Szoftver, továbbá Szolgáltatások használatával kapcsolatos bármely jogvita, igény vagy káresemény elbírálására felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező alábbi magyar bíróság kizárólagos illetékességének: járásbírósági hatáskör esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén a Szerző mindenkori lakcíme/székhelye szerint illetékes Törvényszék jár el.

(c) Dr. Vass Zoltán, Vass Viola, Rajzelemzési Intézet Kft. © 2014-2021

Lásd még: Adatkezelési Tájékoztató